1. Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu a także stosowanie się do poleceń obsługi, obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają
  na terenie pola.
 2. Wstęp na teren pola mają wyłącznie osoby, które zapoznały się i zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz uzyskały zgodę obsługi.
 3. W grze mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość. W
  przypadku młodszych Uczestników, wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna.
 4. W grze nie mogą brać udziału osoby, które są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Przed rozpoczęciem gry, każdy uczestnik zostaje przeszkolony z tego, jak funkcjonuje sprzęt i jakie obowiązują zasady.
 6. Na polu gry przebywać mogą wyłącznie osoby, które biorą udział w grze lub zostały wyeliminowane i opuszczają jej pole oraz sędziowie.
 7. Strzelać z broni pneumatycznej, która zwana jest dalej także jako „marker” lub „karabinek paintballowy”, można wyłącznie w ściśle wyznaczonej
  strefie gry.
 8. Każdy uczestnik gry zobowiązany jest do przestrzegania zasad gry.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maski ochronnej podczas całej gry. Maski nie wolno zdejmować także za siatkami, które pełnią
  jedynie funkcję maskującą a nie ochronną. Maskę można zdjąć wyłącznie w bezpiecznej strefie poza polem gry. Zdjęcie maski może skutkować
  trafieniem w nieosłoniętą twarz i spowodowaniem poważnych obrażeń w tym utraty wzroku.
 10. Wszyscy gracze, którzy przebywają poza strefą gry są zobowiązani by skierować lufę markera do ziemi i zabezpieczyć jego spust.
  Odbezpieczony marker może znajdować się jedynie w strefie gry.
 11. Obowiązuje całkowity zakaz strzelania i kierowania strzałów poza polem gry.
 12. Obowiązuje całkowity zakaz strzelania do przedmiotów, zwierząt i osób, które nie biorą udziału w grze.
 13. Minimalna odległość, z której można oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów.
 14. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego przerwania gry na sygnał sędziego, w przypadku pojawienia się osoby postronnej
  na polu gry lub w przypadku zdjęcia maski przez któregoś z uczestników gry.
 15. Obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy uczestnikami na polu gry.
 16. Gracz może zostać wyeliminowany z gry poprzez:
 • trafienie kulką do gry w paintball, która pozostawia ślad farby,
 • własną deklarację o wyłączeniu z gry, która nie może być cofnięta,
 • decyzję sędziego lub obsługi pola, kiedy uczestnik nie przestrzega regulaminu gry.
 1. Jeśli uczestnik chce zejść z pola by uzupełnić kulki, gaz lub poprawić zacięty marker, musi dać znać sędziemu i zachować się dokładnie tak
  jak uczestnik wyeliminowany.
 2. Gracz, który został wyeliminowany nie zdejmuje maski, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry. Drugą ręką trzyma marker opuszczając
  lufę karabinku ku ziemi i w ten sposób możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. W tym czasie zabronione jest odzywanie się do członków
  swojej drużyny i dawanie im znaków.
 3. Grę można prowadzić tylko kulkami Organizatora.
 4. Obowiązuje zakaz samodzielnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Szczególnie należy unikać też zanieczyszczenia broni, np.
  ziemią.
 5. Surowo zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi lub niewiadomego pochodzenia, gdyż
  może to skutkować uszkodzeniem markera.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do
  obsługi.
 7. W przypadku wystąpienia zawinionego uszkodzenia broni lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.
 8. Osoby, które nie stosują się do regulaminu oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola gry
  bez możliwości zwrotu wpłaconej opłaty za grę.